ប្រភេទព័ត៌មាន

ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
28 Dec, 2017

ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?

ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
28 Dec, 2017

ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?

១. កើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់អតិថិជន។
១. កើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់អតិថិជន។
28 Dec, 2017

   ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្មមិនមានវេបសាយអតិថិជនអាចទិញតែផលិតផលនិងទទួលបានសេវាកម្មដើម្បីអន្តរកម្មជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។បញ្ហានេះធ្វើឱ្យសេវាកម្មនិងប្រតិបត្ដិការនៃអាជីវកម្មត្រូវបានកំណត់។ដូច្នោះអ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកធ្វើអាជីវកម្មបានបង្កើតគេហទទំព័រ។នៅពេលនោះការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកំណត់អំពីពេលវេលានិងអវកាសឡើយ។បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការឈានដល់អតិថិជននិងបង្កើនការលក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

២. បង្កើនការឈានដល់អតិថិជន
២. បង្កើនការឈានដល់អតិថិជន
28 Dec, 2017

ហាងក្នុងស្រុកអាចទាក់ទាញភ្ញៀវក្នុងស្រុកប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់កម្រិតជាមួយអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ផ្សេង។ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មដែលរចនាគេហទំព័រការទាក់ទងជាមួយអតិថិជននឹងមិនមានកំណត់។មានឱកាសដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃៗកាន់តែបង្កើនឡើង។

Những lần diện đồ “nhái” kém tinh tế của mỹ nhân Việt
Những lần diện đồ “nhái” kém tinh tế của mỹ nhân Việt
28 Dec, 2017

Ngọc Trinh, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Phạm Hương,… đều từng dính nghi án mặc váy nhái của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ngọc Trinh, Mai Ngô đọ sắc với phong cách đối lập
Ngọc Trinh, Mai Ngô đọ sắc với phong cách đối lập
28 Dec, 2017

Hai mỹ nhân trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi đến chúc mừng nhà thiết kế Đỗ Long khai trương cửa hàng mới.